>
Fa   |   Ar   |   En
   جنگل ایران   
سال:1399 - دوره:12 - شماره:1


  tick  ارزیابی تاثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعه موردی: جنگل چفرود گیلان) - صفحه:49-60

  tick  ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک - صفحه:89-100

  tick  استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکه اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی - صفحه:17-31

  tick  برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) - صفحه:131-145

  tick  بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان - صفحه:113-130

  tick  تاثیر گونۀ کهور بومی Prosopis Cineraria (L.) Druce و غیربومی Prosopis Juliflora (Sw.) Dc بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک - صفحه:101-111

  tick  تاثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان - صفحه:61-73

  tick  تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان - صفحه:75-87

  tick  متغیرهای محیطی موثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus Alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) - صفحه:1-15

  tick  پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus Castaneifolia C. A. Mey) - صفحه:33-47
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved