>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1396 - دوره:31 - شماره:2


  tick  اثر تنش آبی بر روند تغییرات پرولین، قندهای محلول، محتوای نسبی آب و پروتئین های محلول برگ دو گونه گل جعفری - صفحه:365-375

  tick  اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی و سرما در بهبود ویژگی های مورفولوژیک سینرر (Pericallis × Hybrida) - صفحه:257-268

  tick  اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه (Melissa Officinalis) - صفحه:226-234

  tick  ارزیابی اثر بیوفسفر و اسیدهیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی - صفحه:246-256

  tick  بررسی اثرات ژنوتیپ، نوع سیتوکنین و اکسین بر تکثیر درون شیشه‌ای ریزنمونه‌های کاپیتول گیاه ژربرا (Gerbera Jamesonii) - صفحه:376-388

  tick  بررسی اثرکم آبیاری و کم آبیاری موضعی ریشه بر عملکرد کمی و کیفی و کارآیی مصرف آب انار - صفحه:338-353

  tick  بررسی امکان انتقال Cdna ژن منگنز‌پراکسیداز (Mnp) از قارچ صدفی به قارچ دکمه‌ای سفید با کمک آگروباکتریوم - صفحه:401-411

  tick  بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی سه رقم انگور (Vitis Vinifera L.) - صفحه:315-326

  tick  بررسی تمایزیابی جوانه‌ها در کیوی رقم‌های هایوارد و توموری - صفحه:412-424

  tick  بررسی کاربرد بسته بندی نانو بر ماندگاری و خواص کیفی میوه هلو رقم آلبرتا - صفحه:235-245

  tick  بررسی چگونگی پاسخ های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی چمن بومی جنس آگروپیرون به تنش رطوبتی - صفحه:389-400

  tick  بهینه سازی اندام زایی غیرمستقیم گیاه آنتوریوم (Anthuriumscherzerianum) - صفحه:354-364

  tick  تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ارقام انگور (Vitis Vinifera L.) تحت شرایط تنش خشکی - صفحه:269-280

  tick  تاثیر نیتروژن و حذف محلول غذایی یک هفته قبل از برداشت برتجمع نیترات و خصوصیات رشدی اسفناج (Spinacia Oleraceae L.) - صفحه:306-314

  tick  تاثیرلیگنوسولفونات برریشه زایی درون شیشه ای گردو - صفحه:327-337

  tick  تنش شوری بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاهچه های برخی توده های بومی کدو و پایه های هیبرید وارداتی مناسب پیوند - صفحه:292-305

  tick  مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد دوازده ژنوتیپ ریحان بنفش در دو استان اصفهان و مازندران - صفحه:281-291
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved