>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1394 - دوره:29 - شماره:2


  tick  اثر اسید ایندول بوتیریک و بستر کشت بر ریشه زایی قلمه های دو هیبرید جدید انتخابی هلو×بادام - صفحه:176-184

  tick  اثر تنش شوری بر غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام ’شکوفه‘، ’سهند‘ و ژنوتیپ’40-13‘ پیوند شده روی پایه Gf677 - صفحه:255-268

  tick  اثر تیمار پس از برداشت اگزالیک اسید و کلرید کلسیم بر خصوصیات کیفی گیلاس رقم تکدانه - صفحه:196-206

  tick  اثر محلول‌پاشی کلرید کلسیم و زمان مختلف محلول‌پاشی بر خصوصیات کمی و کیفی میوه انار رقم ملس ساوه - صفحه:158-167

  tick  اثر هرس سبز بر عملکرد و کیفیت میوه در بوته‌های خزندة انگور رقم کشمشی در شرایط اقلیمی شیروان - صفحه:232-239

  tick  بررسی اثر مصرف توام کود دامی و کودهای شیمیایی بر برخی خصوصیات کیفی آب میوه پرتقال رقم تامسون ناول - صفحه:314-321

  tick  بررسی واکنش های بیوشیمیایی و فعالیت آنزیمی پایه Gf677 (هیبرید هلو و بادام) به تنش شوری در شرایط درون‌شیشه‌ای - صفحه:207-2015

  tick  بررسی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ریحان (Ocimum Basilicum L.) تحت تاثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت، اسیدهیومیک و دورهای آبیاری - صفحه:240-254

  tick  تاثیر تیمارهای پرایمینگ برخصوصیات جوانه‌زنی بذر دو رقم گیاه دارویی خردل (Brassica Compestris Var. Parkland And Goldrash) - صفحه:168-175

  tick  تاثیر شوری بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه در توده‌های بومی گراس فسکویه بلند در ایران - صفحه:269-276

  tick  تاثیر کودهای آلی و زیستی بر رشد و عملکرد گوجه‌‌فرنگی (.Lycopersicon Esculentum Mill) و کلونیزاسیون باکتری‌ها در خاک - صفحه:185-195

  tick  تاثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی ( Glomus Mosseaeو G. Intraradices) بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه (Cichorium Pumilum Jacq.) - صفحه:302-313

  tick  تاثیر مخلوط کودهای آلی بر رشد و عملکرد گیاه تربچه (Raphanus Sativus L.) - صفحه:296-301

  tick  تاثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیک - صفحه:216-231

  tick  تاثیر نیتروژن و باکتری‌های حل‌کننده‌ فسفات بر عملکرد و صفات کیفی گل شاخه بریده‌ مریم (Polianthes Tuberose) - صفحه:287-295

  tick  ریز ازدیادی عناب (Ziziphus Jujuba) - صفحه:151-157

  tick  نقش پایه در فعالیت آنتی اکسیدانی میوه مرکبات: مطالعه موردی، مقایسه فعالیت آنتی‏اکسیدانی میوه دو رقم تجاری پرتقال با میوه چهار پایه - صفحه:277-286
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved