>
Fa   |   Ar   |   En
   اثر تیمار پس از برداشت اگزالیک اسید و کلرید کلسیم بر خصوصیات کیفی گیلاس رقم تکدانه  
   
نویسنده صفا محمد ,حاجیلو جعفر ,نقشی بند حسنی رحیم ,قنبری نجار محمد
منبع علوم باغباني - 1394 - دوره : 29 - شماره : 2 - صفحه:196 -206
چکیده    به منظور بررسی اثر تیمار پس از برداشت غوطه‌وری با کلرید کلسیم و اگزالیک اسید بر خصوصیات کیفی و عمر انباری میوه گیلاس رقم تکدانه، پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت جداگانه برای دو ماده در 3 تکرار اجرا گردید. در این آزمایش اسید اگزالیک در 4 سطح (0، 4، 6 و 8 میلی مولار) و کلرید کلسیم در 4 سطح (0، 40، 55 و 70 میلی مولار) به صورت غوطه‌وری بر میوه‌های گیلاس رقم تکدانه اعمال شدند و نمونه های موجود در هر تیمار در هر مرحله از نمونه برداری با فاصله 7 روز در یک دوره 28 روزه از سردخانه خارج و ویژگی‌های کمی و کیفی نظیر سفتی، کاهش وزن، اسیدیته، مواد جامد محلول کل، ویتامین ث و ph مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمامی غلظت‌های کلرید کلسیم و اسید اگزالیک تفاوت معنی‌داری در میزان کاهش وزن، سفتی، اسیدیته، مواد جامد محلول کل، ویتامین ث و ph با شاهد داشتند، به طوری‌که میزان کاهش وزن در هفته چهارم برای نمونه‌های شاهد 79/39 درصد ، برای نمونه‌های تیمار شده با اگزالیک اسید 8 میلی‌مولار 77/22 درصد و برای کلرید کلسیم 70 میلی‌مولار 19/21 درصد بود.، میزان مواد جامد محلول کل در هفته چهارم برای نمونه های شاهد 53/24 درصد، برای نمونه‌های تیمار شده با اگزالیک اسید 8 میلی‌مولار 43/21 درصد و برای کلرید کلسیم 70 میلی مولار 13/21 درصد بود و میزان ویتامین ث در هفته چهارم برای نمونه‌های شاهد 65/2، برای نمونه‌های تیمار شده با اگزالیک اسید 8 میلی‌مولار 06/3 و برای کلرید کلسیم 70 میلی‌مولار 16/3 بود همچنین میزان سفتی و اسیدیته بیشتر از شاهد بود.
کلیدواژه اگزالیک اسید ,پس از برداشت ,کلرید کلسیم ,گیلاس
آدرس دانشگاه تبریز, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران, دانشگاه تبریز, دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز, ایران
پست الکترونیکی mehrabani51@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved