>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیر کودهای آلی و زیستی بر رشد و عملکرد گوجه‌‌فرنگی (.Lycopersicon Esculentum Mill) و کلونیزاسیون باکتری‌ها در خاک  
   
نویسنده مکاریان حسن ,شهقلی حسن
منبع علوم باغباني - 1394 - دوره : 29 - شماره : 2 - صفحه:185 -195
چکیده    به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و زیستی بر رشد و عملکرد گیاه گوجه‌‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود در سال 1390 انجام شد. تیمارها شامل کودهای آلی در 3 سطح (ورمی‌کمپوست 1700 کیلوگرم در هکتار، کود‌گاوی 3350 کیلوگرم در هکتار و شاهد) و کود‌های زیستی در 4 سطح (ازتوباکتر کروکوکوم، سودوموناس پوتیدا، سودموناس فلورسنس و شاهد) بودند. مایه تلقیح برای هریک از باکتری‌ها 3 لیتر در هکتار بود. نتایج نشان داد که اثر متقابل کاربرد ورمی‌کمپوست و سودوموناس فلورسنس باعث افزایش معنی‌دار جمعیت باکتری‌ها نسبت به شاهد گردید. کاربرد ورمی‌کمپوست به‌ترتیب باعث افزایش 5/28 و 7/4 درصدی وزن خشک ساقه و ارتفاع ساقه اصلی نسبت به شاهد گردید. ورمی‌کمپوست و کودگاوی به‌ترتیب تعداد میوه را 2/29 و 19 درصد و عملکرد میوه را 15 و 10 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. کاربرد ازتوباکتر کروکوکوم وزن خشک ساقه، ارتفاع ساقه و عملکرد گوجه‌‌فرنگی را به‌ترتیب 14/32، 23/7 و 2/21 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. اثر متقابل تیمارها بر صفت قطر ساقه، وزن خشک برگ و تعداد میوه در بوته معنی‌دار بود. به‌طوری‌که بیشترین مقادیر صفات فوق در ترکیب ورمی‌کمپوست با کودهای زیستی حاصل شد. با توجه به نتایج این آزمایش، به‌کارگیری کودهای آلی و زیستی می‌تواند از طریق اثرات هم‌افزایی باعث افزایش معنی‌دار رشد و عملکرد گوجه‌‌فرنگی شده و جایگزین مناسبی برای کودهای شیمیایی در تولید ارگانیک گوجه‌‌فرنگی باشد.
کلیدواژه ازتوباکتر کروکوکوم ,سودوموناس ,کود گاوی ,ورمی‌کمپوست
آدرس دانشگاه صنعتی شاهرود, استادیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود, ایران, دانشگاه صنعتی شاهرود, دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهرود, ایران
پست الکترونیکی h_agroo2000@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved