>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1392 - دوره:27 - شماره:1


  tick  اثر ازت و تراکم کاشت بر جذب عناصر غذایی و خصوصیات کمی و کیفی گل مریم رقم دابل (Polianthes Tuberose L. ''Double'') - صفحه:59-66

  tick  اثرات غلظت‌های مختلف بور (B) بر بعضی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی زیتون - صفحه:18-26

  tick  امکان جایگزینی پیت با کمپوست مصرف شده در تولید قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (Agaricus Bisporus) - صفحه:1-9

  tick  بررسی اثر ترکیب محیط کشت و نوع سیتوکینین بر استقرار و پرآوری ریز نمونه های گردوی Z60 - صفحه:67-73

  tick  بررسی اثرات تنش خشکی بر رشد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه شوید (Anethum Graveolens L.) - صفحه:27-35

  tick  بررسی اثرات دور آبیاری و مالچ بر صفات رویشی زیتون در استان کرمانشاه - صفحه:74-81

  tick  بررسی اثرات هرس تابستانه و فسفات کلسیم بر بهبود رنگ، خصوصیات کیفی و انبارمانی میوه سیب رد در منطقه سمیرم - صفحه:95-102

  tick  بررسی سازگاری و مقایسه صفات کمی و کیفی برخی از ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشکین‌شهر - صفحه:44-51

  tick  بررسی نیاز سرمایی چهار رقم تجاری انگور - صفحه:52-58

  tick  بررسی و مقایسه ظروف کشت رایج و بیوراکتور تناوبی جهت تکثیر انبوه پایه Gf677 (هیبرید هلو×بادام) - صفحه:36-43

  tick  تاثیر چند پایه مختلف مرکبات بر میزان ترکیبات بیوشیمیایی پرتقال پارسون براون و مارس در جیرفت - صفحه:10-17

  tick  شناسایی چند رقم سیب بومی و خارجی مورد کاشت در استان خراسان رضوی بر اساس صفات کمی، کیفی و برخی کلیدواژه‌ها - صفحه:82-94
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved