>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم باغبانی   
سال:1397 - دوره:32 - شماره:1


  tick  اثر اسیدهیومیک و اسیدفولویک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه شمعدانی (Plargonium Spp.) - صفحه:35-50

  tick  اثر ریز نمونه و سطوح هورمونی بر باززایی مستقیم در رقم محلی خاتونی خربزه - صفحه:13-22

  tick  اثر ریزموجودات مفید و سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد توت‌فرنگی رقم پاروس - صفحه:51-60

  tick  ارزیابی تاثیر ترکیبات مختلف خاک های پوششی بر عملکرد و کیفیت قارچ دکمه ای سفید Agaricus Bisporus (Lange) - صفحه:137-148

  tick  ارزیابی درجه حرارت‌های کاردینال جوانه‌زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه‌سای‌انبوه (Nepeta Glomerulosa Boiss.) - صفحه:1-11

  tick  بررسی اثر تعدیل کنندگی کلرید‌پتاسیم بر شاخص‌های رشدی و فتوسنتزی دو رقم گیاه دارویی خردل (Parkland و Goldrush) در شرایط تنش شوری حاصل از کلریدسدیم - صفحه:123-136

  tick  بررسی کودهای آلی، شیمیایی، زیستی بر نیاز حرارتی، مراحل نموی و برخی شاخص های فیزیولوژیک گیاه دارویی چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) تحت تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری - صفحه:93-108

  tick  بهینه‌سازی استخراج اسانس کرفس و فعالیت آنتی اکسیدانی آن با استفاده از روش سطح پاسخ و امواج التراسونیک - صفحه:171-183

  tick  تاثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی و تیمار فراصوت بر پیازچه‌زایی سوسن چلچراغ (Lilium Ledebourii) - صفحه:23-33

  tick  تاثیر مالچ های آلی و غیرآلی بر تغییرات رطوبت، دمای خاک، هدایت روزنه ای و دمای برگ درختان پسته (Pistacia Vera L.) در اقلیم خشک و نیمه خشک - صفحه:75-91

  tick  تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت کلرید کلسیم و اسید سالیسیلیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت میوه تازه زرشک بی‌دانه - صفحه:61-74

  tick  تاثیر محلول‌پاشی کلسیم، منیزیم و جیبرلین بر عارضه نکروز چوب خوشه انگور رقم بی دانه سفید - صفحه:109-122

  tick  تاثیر مواد ضد یخ در شرایط باغی بر مواد بیوشیمیایی موثر در مقاومت به سرمای انگور - صفحه:159-170

  tick  مقایسه عملکرد، اجزای عملکرد و نیترات موجود در برخی توده‌های اسفناج در استان اصفهان - صفحه:149-158
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved