>
Fa   |   Ar   |   En
   فصلنامه دانش حسابرسی   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:63


  tick  الزامات حقوقی تحقق حسابرسی عملکرد در دیوان محاسبات کشور - صفحه:269-289

  tick  بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای صنایع شیمیایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:167-192

  tick  بررسی ارتباط بین فشار زمانی، پیچیدگی‌کار و اثربخشی حسابرسی در دیوان محاسبات کشور - صفحه:5-34

  tick  بررسی تاثیر تغییر در ساختار کنترل کنندگان شرکت بر تغییر موسسات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:89-102

  tick  بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرسی بر هزینه‌های نمایندگی - صفحه:129-148

  tick  بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران - صفحه:103-127

  tick  بررسی تاثیرگزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در اعمال نظارت بر عملکرد مالی دولت و اثربخشی بودجه‌های سالیانه - صفحه:35-62

  tick  بررسی علل عمده تاخیر در اجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه ای از منظر مدیران،معاونین،ذیحسابان و کارشناسان فنی دستگاههای اجرایی استان فارس - صفحه:237-268

  tick  طراحی مدل تبیینی واکنش به سود در ایران - صفحه:63-88

  tick  مطالعه نحوه گزارشگری دیوان محاسبات (موسسات عالی حسابرسی) دوازده کشور توسعه یافته و در حال توسعه در مقایسه با کشور جمهوری اسلامی ایران - صفحه:193-236
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved