>
Fa   |   Ar   |   En
   خانواده درمانی کاربردی   
سال:1399 - دوره:1 - شماره:3


  tick  اثر بخشى درمان هیجان مدار بر انعطاف‌پذیری کنشى و تحمل پریشانى زنان - صفحه:23-38

  tick  اثربخشی آموزش بازی‌های حرکتی ریتمیک بر اضطراب جدایی کودکان - صفحه:66-83

  tick  اثربخشی آموزش خویشتنداری بر مهارت‌های بین فردی و عملکرد تحصیلی دختران - صفحه:121-137

  tick  اثربخشی آموزش یوگای خنده بر کیفیت زندگی و سلامت روانی زنان دچار دیابت - صفحه:4-22

  tick  الگوی ساختاری پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و جهت گیری زندگی در زنان متاهل: با نقش واسطه‌ای هیجان خواهی - صفحه:102-120

  tick  رابطه سبک فرزندپروری والدین با هوش هیجانی و پرخاشگری دختران نوجوان - صفحه:138-153

  tick  سخن سردبیر: نقشه راه عبور خانواده از پیچ کرونا - صفحه:1-3

  tick  پیش‌بینی سلامت‌روان بر اساس سرسختی روان‌شناختی، هوش‌هیجانی و مثلث‌شناختی در مادران ‏دانش‌آموزان ‏دیرآموز - صفحه:84-101

  tick  پیش‌بینی ناگویی‌هیجانی نوجوانان دختر بر اساس طرحواره‌ی ناسازگار اولیه و نظریه‌ ذهن والدین دانش آموزان دختر متوسطه دوم - صفحه:39-65
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved