>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فناوری رنگ   
سال:1392 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ایزوترم، سینتیک و ترمودینامیک جذب رنگزای راکتیو آبی5 (Rb5) با استفاده از کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال و نانو ذرات Fe3o4 - صفحه:237-248

  tick  بازسازی و توسعه یک فضای طیفی مقیاس‌پذیر به منظور بررسی رفتار سامانه‌های رنگرزی تک جزیی در منسوجات با کمک توصیف رنگی پویشگر - صفحه:249-256

  tick  بررسی سازوکار‌های جذب و انتشار پرتو فرابنفش در رفتار رنگ‌پریدگی مرکب‌های فلکسوگرافی آب پایه - صفحه:205-213

  tick  بررسی عملکرد فرآیند الکتروفنتون برای حذف رنگ از فاضلاب واقعی نساجی براساس شاخص Admi - صفحه:173-180

  tick  تاثیر آبکافت آنزیمی نایلون 66 با استفاده از مخلوط آنزیم‌های پروتیاز و لیپاز - صفحه:181-193

  tick  تاثیر نوع کاغذ بر دقت مدل پیش‌گویی رنگ با روش مکعب نزدیک‌ترین همسایگی برای پروفایل‌های مبتنی بر جدول در یک چاپگر جوهرافشان - صفحه:257-263

  tick  تهیه و شناسایی پوشش‌های نانوکامپوزیتی ضد الکتریسیته ساکن بر‌پایه سیلیکا با فرآیند سل-ژل - صفحه:215-222

  tick  حذف رنگزای آنیونی مستقیم قرمز B12 از محلول‌های آبی با استفاده از جاذب کاه گندم: مطالعات ایزوترمی، سینتیکی و ترمودینامیکی - صفحه:223-235

  tick  رنگبری رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46 از محلول‌های آبی با استفاده از کامپوزیت سوپر جاذب زیولیت / اسید اکریلیک: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب - صفحه:195-203
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved