>
Fa   |   Ar   |   En
   تولید گیاهان زراعی   
سال:1392 - دوره:6 - شماره:1


  tick  اثر تنش خشکی و محلول‌پاشی آهن و روی بر ویژگی‌های کمی و کیفی دو گونه یونجه یک‌ساله - صفحه:125-148

  tick  ارزیابی برخی از عوامل موثر بر کارایی رایندیت در شکستن خواب ریزغده‌های سیب‌زمینی - صفحه:97-108

  tick  ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط ذرت با برخی لگوم‌ها - صفحه:77-96

  tick  اولویت‏بندی عوامل ایجادکننده خلا عملکرد گندم در منطقه گرگان - صفحه:171-189

  tick  بررسی تاثیر کود فسفر و محلول‌پاشی کلات آهن در میزان جذب عناصر کم‌مصرف، میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول در گندم نان و تعدادی از گونه‌های اجدادی آن در شرایط دیم - صفحه:1-17

  tick  بررسی رقابت علف‌های‌هرز در مزرعه کلزا با استفاده ازتابع عکس وزن تک‌بوته و سطح برگ نسبی علف‌های هرز - صفحه:61-75

  tick  بررسی کارایی چند علف‌کش در کنترل سلمه و تاج‌خروس در مزارع سیب‌زمینی - صفحه:19-37

  tick  مطالعه تجمع، انتقال مجدد و شاخص برداشت ماده خشک و نیتروژن در ارقام مختلف گندم نان و دوروم - صفحه:39-59

  tick  مطالعه عملکرد دانه و میزان محتوی عناصر پرمصرف بذر سه رقم کلزای زمستانه تحت‌تاثیر منابع مختلف نیتروژن - صفحه:109-123

  tick  مقایسه ارقام مختلف گندم و بررسی روابط بین صفات آن‌ها با استفاده از روش‌های آماری یک و چندمتغیره - صفحه:191-203

  tick  نگرشی کاربردی در پیش‌بینی تولید و سود اقتصادی ارقام گندم در تداخل با چاودار وحشی با استفاده از مدل‌های رگرسیونی - صفحه:149-170
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved