>
Fa   |   Ar   |   En
   تغذیه گیاهان باغی   
سال:1399 - دوره:3 - شماره:1


  tick  اثر تراکم، کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کاسنی Cichorium Intybus - صفحه:147-162

  tick  بررسی تاثیر گونه‌های مختلف قارچ‌ مایکوریزا بر برخی شاخص‌های رشدی، رنگیزه‌های فتوسنتزی، محتوای فلاونوئید و کارتنوئید گل همیشه‏ بهار - صفحه:37-50

  tick  تاثیر برخی قارچ های همزیست و نانوذرات آهن بر پارامترهای مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی خرفه (Portulaca Oleracea L.) تحت تنش کادمیوم - صفحه:1-22

  tick  تاثیر تیمار سیلیسیوم و متیل جاسمونات بر برخی صفات مورفولوژیکی و پارامترهای فتوسنتزی گیاه خرفه (Portulaca Oleracea L.) - صفحه:175-186

  tick  تاثیر دورآبیاری و کودهای زیستی و غیر زیستی بر اجزای‌عملکرد و برخی ترکیبات بیوشیمیایی آویشن زراعی(Thymus Vulgaris L.) - صفحه:51-68

  tick  تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر شاخص های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گوار (Cyamopsis Tetragonoloba L.) در تراکم های مختلف بوته - صفحه:87-104

  tick  تاثیر نانو ذرات و سولفات روی بر رشد و کیفیت گیاه اطلسی (Petunia Hybrida Var Parade) در شرایط رطوبتی مختلف - صفحه:163-174

  tick  تاثیر نیتروژن و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی و اجزای عملکرد کاسبرگ چای ترش (Hibiscus Sabdariffa L.) در شرایط آب و هوایی ایرانشهر - صفحه:105-120

  tick  کاربرد محلول پاشی بور بر روند گرده افشانی و تشکیل میوه در دو رقم زردآلو - صفحه:121-132

  tick  مطالعه غلظت نیترات در سبزی‌های برگی دشت ورامین و ارزیابی ریسک خطرپذیری آن برای انسان - صفحه:69-86

  tick  پاسخ مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی سیر خوراکی (Allium Sativum) به تغذیه گوگرد، اسید هیومیک و ورمی‌واش - صفحه:23-36

  tick  پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک و رشدی گیاه کنجد (Sesamum Indicum L.) به کاربرد تلفیقی گوگرد و باکتری تیوباسیلوس (Halothiobacillus Neapolitanus) - صفحه:133-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved