>
Fa   |   Ar   |   En
   راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی   
سال:1398 - دوره:6 - شماره:2


  tick  تاثیر آموزش راهبردهای شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی - صفحه:1-9

  tick  تاثیر الگوی یادگیری در حد تسلط در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مرور سیستماتیک - صفحه:50-62

  tick  تحلیل کانونی رابطه سرمایه روانشناختی با اشتیاق تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی - صفحه:87-101

  tick  رابطه بین سطح هوش اخلاقی و سبک‌های تدریس اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی - صفحه:10-24

  tick  مقایسه سبک‌های یادگیری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان براساس مدل Vark - صفحه:75-86

  tick  منتورشیپ در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری : یک مطالعه مروری سیستماتیک - صفحه:39-49

  tick  نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبک‌های فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی در دانش‌آموزان دختر شهر زنجان - صفحه:25-38

  tick  وضعیت اجرای برنامه های آموزشی دوره کارآموزی رشته پزشکی در بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396 - صفحه:63-74
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved