>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیای اجتماعی شهری   
سال:1395 - دوره:3 - شماره:2


  tick  اثرات گردشگری بر توسعۀ شهر با رویکرد ارتقای کیفیت زندگی (مطالعۀ موردی: شهر گچساران) - صفحه:19-37

  tick  ارزیابی نقش مولّفۀ کیفیت فضای شهری در مطلوبیت محورهای پیادۀ گردشگری (مطالعۀ موردی: محور ورودی بازار شهر کرمان) - صفحه:93-111

  tick  بررسی و تحلیل مدنیّت های باستانی با استفاده از کاربرد Gis-Rs (مطالعۀ موردی: محوّطه های هخامنشی مرودشت) - صفحه:75-92

  tick  تحلیل ظرفیتی فرم شهر با تاکید بر الگوی شهر فشرده (مطالعۀ موردی: شهر گرگان) - صفحه:39-56

  tick  سنجش نابرابری فضایی شاخص های فرهنگی بین شهرستانی با استفاده از مدل ویکور (مطالعۀ موردی: شهرستان های کرمانشاه) - صفحه:131-149

  tick  شناسایی و تدوین استراتژی‌های توسعۀ‌ گردشگری سلامت (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز) - صفحه:113-130

  tick  مدیریت توسعۀ فیزیکی شهر دهدشت با استفاده از مرزهای رشد شهری جهت توسعۀ پایدار روستاهای پیرامون - صفحه:57-73

  tick  پهنه بندی و تعیین تناسب اراضی جهت دفن پسماندهای شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج) - صفحه:1-17
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved