>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم مراقبتی نظامی   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:1


  tick  بررسی ارتباط بین وضعیت فعالیت بدنی و ورزش با ابعاد سلامت اجتماعی سربازان - صفحه:45-52

  tick  بررسی تاثیر آموزش گروهی بر میزان آگاهی، نگرش و آمادگی کارکنان بهداشت و درمان نیروی انتظامی از بیوتروریسم - صفحه:33-44

  tick  بررسی تاثیر به کارگیری مدل ترخیص ایده‌ال بر میزان تبعیت ‌دارویی بیماران مبتلا به نارسایی احتقانی قلب بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های نظامی - صفحه:73-81

  tick  بررسی تاثیر عصاره گل سرخ بر میزان اضطراب پرسنل فوریت‌های پزشکی شهر قم در سال 97 - صفحه:53-61

  tick  تاثیر آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر استرس برتعارض زناشویی و کیفیت زندگی همسران جانباز در شهر مشهد - صفحه:1-12

  tick  تاثیر آموزش مبتنی بر انیمیشن بر عملکرد بیماران تحت همودیالیز در تخلیه اضطراری بخش در بیمارستان‌های منتخب آجا - صفحه:1-11

  tick  تبیین مدیریت پرستاری در بحران ایران: مطالعه‌ی پدیدار‌شناسی - صفحه:13-21

  tick  مقایسه خصوصیات شناورهای امدادی موجود در کشور با توجه به شرایط اقلیمی خلیج فارس و تعیین ویژگی‌های شناورهای امدادی همپای رزم - صفحه:82-95

  tick  ﻃﺮاﺣﻲ و اعتباریابی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞهای مراقبت پرستاری ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در بیماران پس از جراحی عروق کرونر بیمارستان منتخب نظامی - صفحه:62-72
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved