>
Fa   |   Ar   |   En
   بهداشت کار و ارتقاء سلامت   
سال:1400 - دوره:5 - شماره:1


  tick  ارتباط بین افسردگی و تعارضات سازمانی با عملکرد شغلی در اساتید و کارکنان دانشکده علوم پزشکی لارستان - صفحه:1-9

  tick  ارزیابی بار کار ذهنی کارکنان یکی از بانک‌های شهر همدان با استفاده از روش Nasa – Tlx - صفحه:50-59

  tick  ارزیابی مقایسه‌ای عملکرد زیست محیطی بیمارستان فوق تخصصی تریتا بر مبنای مدل ارزیابی ایزو 14031 - صفحه:10-20

  tick  ارزیابی وضعیت کیفیت خواب و خستگی شغلی (مطالعه مقطعی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام) - صفحه:60-75

  tick  بررسی رابطه سلامت سازمانی و افسردگی با بهره‌وری کارمندان (مطالعه موردی: ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان) - صفحه:94-105

  tick  تدوین استراتژی پیشگیری از اثر اعمال ناایمن (خطاهای انسانی) در بروز حوادث ورزشی - صفحه:33-49

  tick  تعیین روش بهینه تحلیل حوادث خاص(مطالعه موردی: حادثه سقوط از ارتفاع در پروژه ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی) - صفحه:21-32

  tick  تکنیک بازرسی بر مبنای ریسک و فاکتورهای بحرانی موفقیت در پیاده سازی آن به منظور بهبود سیستم‌های مدیریتی مبتنی بر ریسک و ایمنی فرآیند: مطالعه مروری - صفحه:76-93
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved