>
Fa   |   Ar   |   En
   هیدروفیزیک   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:2


  tick  ارزیابی عملکرد یک مدل نیمه تجربی در شبیه‌سازی انرژی امواج ناشی از حرکت چرخندهای حاره‌ای در اقیانوس هند - صفحه:37-46

  tick  بازسازی تصاویر زیر آب با استفاده از روش ترکیبی فوریهموجک - صفحه:93-103

  tick  بررسی تغییرات فصلی و مکانی خصوصیات فیزیکی آب در منطقۀ آلاشت‌رود و لاویج‌رود - صفحه:47-58

  tick  بررسی عددی توزیع سرعت متوسط و تنش برشی حول آب‌شکن‌های واقع در قوس 90 درجه ملایم به‌منظور محافظت از سواحل - صفحه:59-73

  tick  شبیه‌سازی با روش پیچک بزرگ لایه آمیخته شمال دریای عربی متاثر از شکست موج و گردش لانگمویر ناشی از مونسون تابستانی - صفحه:27-36

  tick  طراحی تقویت کننده کلاسD ولتاژ بالا با بازخورد توان برای بارهای پیزوالکتریک - صفحه:75-84

  tick  طراحی، شبیه‌سازی و تحلیل عملکرد هیدروفن‌های حساس باند پهن فرکانس پایین با استفاده از ترانزیستورهای گیت معلق - صفحه:85-91

  tick  مطالعۀ تجربی کاهش نیروی پسای هیدرودینامیکی یک شناور کاتاماران به‌روش تزریق حباب - صفحه:105-116

  tick  مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور - صفحه:1-13

  tick  نقش اثر اصطکاک بستر بر تغییرپذیری جبهه شوری‌ در خلیج ‌فارس - صفحه:15-25
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved