>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ پدیدۀ فراجوشی ساحلی در سواحل ایرانی خلیج عمان با استفاده از داده‌های سنجش از راه دور  
   
نویسنده آصف جاه ندا ,صدری نسب مسعود ,اشتری لرکی امیر ,اکبری نسب محمد
منبع هيدروفيزيك - 1397 - دوره : 4 - شماره : 2 - صفحه:1 -13
چکیده    در مطالعه حاضر، وقوع فراجوشی بخش شمالی خلیج عمان در سال 2012 بررسی شد که از داده‌های دمای سطح دریا مربوط به سنجنده مودیس، دمای سطح دریا ثبت شده بویۀ چابهار، مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی، سرعت و جهت باد ایستگاه هواشناسی چابهار و ecmwf، متوسط روزانۀ دمای آب دریا در ترازهای مختلف hycom+ncoda استفاده شد. با مقایسۀ داده‌های ثبت‌شدۀ بویۀ چابهار، رابطه‌ای برای تصحیح داده‌های ماهواره‌ای دمای سطح دریا استخراج شد و از آن‌ها برای تصحیح داده‌ها در روزهای 6 فوریه و 30 دسامبر (2012) استفاده شد. گلباد ایستگاه هواشناسی چابهار برای روزهای گفته شده، نشان‌دهندۀ بادِ ماندگار شمالی، در امتداد ساحل ایرانی در شمال خلیج عمان است. تغییرات نمودارهای دما در ترازهای مختلف و منحنی گرماشیب، نشان‌دهندۀ وقوع فراجوشی در روزهای گفته شده است. در 6 فوریه، آب سردتر نسبت به آب سطحی با دمای حدود °c21 از ترازهای پایین‌تر بالا آمده و تا فاصلۀ حدود 18 کیلومتری دور از ساحل گسترش یافته و در روز 30 دسامبر، آب سرد با دمای حدود °c24 از ترازهای پایین‌تر بالا آمده و تا فاصلۀ حدود 12 کیلومتری دور از ساحل گسترش یافته است. آب بالا آمده در روز 6 فوریه مربوط به ترازهای پایین‌تری است که این موضوع با توجه به گلبادهای رسم شده و بیشتر بودن سرعت باد، مطابق انتظار بود.
کلیدواژه خلیج عمان، دمای سطح دریا، فراجوشی ساحلی، داده‌های سنجش‌ازدور
آدرس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, ایران, دانشگاه تهراندانشکده محیط زیستدانشگاه تهران, دانشکده محیط زیستدانشگاه تهران, دانشیاردانشکده محیط زیستدانشگاه تهران, ایران, دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر, دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی, ایران, دانشگاه مازندران, دانشکده علوم دریایی, ایران
پست الکترونیکی m.akbarinasab@umz.ac.ir
 
   Study the Coastal Upwellingin the Gulf of Oman Using Remote Sensing  
   
Authors ashtari larki amir ,sadrinasab masood ,akbarinasab mohammad ,asefjah neda
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved