>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بذر ایران   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:1


  tick  اثر تنش کم آبی و محلول‌پاشی گیاه مادری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذرهای تولیدی سه رقم جو (Hordeum Vulgare) - صفحه:137-150

  tick  اثر رژیم‌های دما و نور بر رفتار جوانه‌زنی بذر ارقام کلزا (Brassica Napus) - صفحه:37-53

  tick  ارزیابی اثر تنش غرقابی و عمق دفن بر ویژگی‌های رشدی بذر و ریشه‌های رونده علف‌هرز کاتوس (Cynanchum Acutm) - صفحه:23-35

  tick  ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی و فعالیت آلفا و بتا آمیلاز بذر پنیرباد (Withania Coagulans) در پاسخ به خراش‌دهی و نیترات پتاسیم - صفحه:73-89

  tick  ارزیابی رابطه جوانه‌زنی، بنیه و سلامت بذر ارقام تجاری پنبه (Gossypium Hirsutum) در شرایط پیری تسریع شده - صفحه:55-71

  tick  ارزیابی واکنش بذر گاوپنبه (Abutilon Theophrasti) توده مانه و سملقان به دما و نور - صفحه:163-172

  tick  برهمکنش تاثیر میدان مغناطیسی و تیمارهای شکستن خواب بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه برخی گونه‌های علف هرز - صفحه:105-122

  tick  تاثیر پتانسیل آب بر شاخص‌های بیوشیمیایی و جوانه‌زنی بذر توده‌های مختلف کنار (Ziziphus Spina Christi) - صفحه:1-22

  tick  تاثیر پرایمینگ با اسید جیبرلیک بر مولفه‌های جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه بذر سرخارگل (Echinacea Purpurea) - صفحه:173-188

  tick  تعیین دمای ویژه و ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر بادآورد (Notobasis Syriaca) در پاسخ به دامنه دمایی و تنش‌های شوری و خشکی - صفحه:91-104

  tick  کمی‌سازی پاسخ جوانه‌زنی غده اویارسلام ارغوانی (Cyperus Rotundus) به دما با استفاده از مدل‌های زمان دمایی - صفحه:123-136

  tick  پوشش‌دهی بذر گیاه دارویی مرزه (Satureja Hortensis) با مواد مختلف و انتخاب مناسب‌ترین روش برای بهبود سبز شدن - صفحه:151-162
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved