>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های بذر ایران   
سال:1399 - دوره:7 - شماره:1


  tick  اثر پرایمینگ اسید سالیسیلیک بر جوانه‌زنی بذر و ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک و بیوشیمیایی نشاء گوجه‌فرنگی (Lycopersicom Esculentun) - صفحه:165-179

  tick  اثر پیش‌تیمارهای مختلف بر شاخص‌های جوانه‌زنی و ناهنجاری‌های کروموزومی بذرهای فرسوده پیاز (Allium Cepa) - صفحه:151-164

  tick  بهبود سبز شدن و برخی مولفه‌های رشدی و فیزیولوژیکی کلزا (Brassica Napus) با آبشویی ترکیبات دگرآسیب بقایای سویا، سیاهدانه، بادرشبو و شوید - صفحه:23-37

  tick  تاثیر اعمال تنش خشکی، میکوریزا و باکتری ریزوبیوم روی گیاه مادری بر قدرت بذر تولیدی و صفات مرتبط با آن در سویا (Glycine Max) رقم کوثر - صفحه:99-119

  tick  تاثیر غلظت‌های مختلف کیتوزان بر جوانه‌زنی بذر و برخی شاخص‌های بیوشیمیایی ذرت شیرین (Zea Mays Var. Saccharata) در شرایط تنش اسمزی - صفحه:1-22

  tick  تعیین دماهای کاردینال جوانه‌زنی و مدل هیدروتایم بذر علف‌هرز خاکشیر تلخ (Sisymbrium Irio) - صفحه:53-65

  tick  جمع‌آوری منابع ژنتیکی شبدرشیرین ایران به منظور حفاظت و بهره برداری - صفحه:135-149

  tick  روش‌های موثر بر بهبود جوانه‌زنی یونجه یکساله (Medicago Scutellata) تحت تاثیر تنش‌های شوری و خشکی - صفحه:121-134

  tick  شکست خواب بذر خارشتر (Alhagi Maurorum) با استفاده از پیش‌تیمارهای مختلف و ارزیابی حدآستانه تحمل شوری در مرحله جوانه‌زنی - صفحه:181-192

  tick  کمی سازی تغییرات رطوبت نسبی و محتوی رطوبت بذر ارقام کلزا در دماهای مختلف با استفاده از منحنی تعادل هیگروسکوپی - صفحه:39-52

  tick  مطالعه پتانسیل دگرآسیبی ترکیب فنلی حاصل از عصاره متانولی علف‌هرز سوروف (Echinochlea Crus-Galli) بر صفات جوانه‌زنی و رفتارهای سیتوژنتیک برنج - صفحه:67-82

  tick  ویژگی‌های جوانه‌زنی و فعالیت‌های آنزیمی ماش سبز (Vigna Radiata) در پاسخ به متیل جاسمونات و تیمار شوری - صفحه:83-97
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved