>
Fa   |   Ar   |   En
   حسابداری ارزشی و رفتاری   
سال:1400 - دوره:6 - شماره:11


  tick  ارائه الگوی نقشه‌پردازی ذهنی در بهبود گزارش‌گری حسابرسی - صفحه:159-186

  tick  بررسی اثر سلامت روانی و کمال‌گرایی بر تصمیم‌گیری اخلاقی حسابداران با نقش میانجی اهمال‌کاری - صفحه:93-121

  tick  بررسی تاثیر جنسیت برخنثی نمودن مدیریت حسابرسی صاحبکار وکشف مدیریت سود توسط حسابرسان - صفحه:307-340

  tick  بررسی عوامل موثر بر تعهد حرفه‌ای دانشجویان حسابداری با استفاده از مدل جامعه‌پذیری دانشگاهی - صفحه:277-305

  tick  تاثیر تهدید منافع شخصی و حساسیت اخلاقی حسابرسان، نقش میانجی شدت اخلاقی - صفحه:41-66

  tick  تاثیر راهبردهای یادگیری شناختی بر بی طرفی حسابرس (آزم‍‍‍‍ون ن‍‍‍ظریه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی) - صفحه:123-158

  tick  تاثیر شاخص های عملکرد مالی و پیامدهای حسابرسی برخوانایی گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربازار سرمایه ایران - صفحه:251-275

  tick  تدوین و ارزیابی مدل موانع اجرا، افشا و استانداردگذاری پایداری شرکتی در ایران - صفحه:217-249

  tick  رابطه جهت گیری ارزشی، عواطف مثبت و درک از انصاف با تمایل حسابرسان داخلی به گزارشگری تقلب - صفحه:67-91

  tick  شناسایی مولفه‌های گزارشگری پایداری در صنعت بیمه - صفحه:187-216

  tick  فراتحلیل عوامل موثر بر رفتار حسابرسان جهت پذیرش فناوری اطلاعات - صفحه:1-40

  tick  واکاوی محرک های گزارشگری زیست محیطی: کاربست فراترکیب - صفحه:341-382
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved