>
Fa   |   Ar   |   En
   حسابداری ارزشی و رفتاری   
سال:1398 - دوره:4 - شماره:8


  tick  بررسی تاثیر حمایت ادراک شده شریک حسابرس بر نگرش‌های مبتنی بر بی‌طرفی و شک در تردید‌حرفه‌ای و پیامدهای رفتاری حسابرس - صفحه:93-129

  tick  بررسی تاثیر لحن گزارش‌های فعالیت هیئت‌مدیره بر عملکرد آتی شرکت‌ها مبتنی بر دو دیدگاه علامت‌دهی و رفتار فرصت‌طلبانه مدیران - صفحه:1-31

  tick  بررسی تاثیر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان حسابداری بر تمایل به شغل حسابرسی و توصیفشان از حسابرس ایده آل - صفحه:371-403

  tick  بررسی راهکارهای حفاظت از مرزهای حرفه حسابرسی با تبارشناسی مفهوم «قضاوت» - صفحه:215-241

  tick  بررسی قصد هشداردهی حسابرسان مستقل درباره خطاکاری: کاربرد نظریه رفتار برنامه ریزی شده - صفحه:63-91

  tick  تاثیر بیماری عجله بر محتوای گزارش حسابرس در ایران - صفحه:131-161

  tick  تاثیر حاکمیت شرکتی بر لحن گزارشگری مالی - صفحه:33-62

  tick  تاثیر فرسایش شغلی بر عملکرد در انجام وظایف پیچیده حسابرسی - صفحه:243-279

  tick  شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر اتخاذ استراتژی امتیازدهی در مذاکرات حسابرس و صاحبکار - صفحه:163-213

  tick  مدل‌سازی سازه‌های موثر بر اخلاق حرفه‌ای حسابرسی با بکارگیری مدل‌سازی ساختاری – تفسیری از دیدگاه خبرگان حرفه - صفحه:281-317

  tick  مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و ضعف کنترل‌های داخلی: آزمون تجربی نظریه ذینفعان و علامت‌دهی - صفحه:319-338

  tick  مقایسه مدل‌های مثلث، دیاموند و پنتاگون تقلب در ارزیابی ریسک تقلب - صفحه:339-369
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved