>
Fa   |   Ar   |   En
   عصب روانشناسی   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:3


  tick  اثربخشی آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی بر عملکرد نورون های آینه ای و حافظه کاری کودکان بیش فعال 4-7 ساله - صفحه:129-144

  tick  اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی رفتاری و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر کارکردهای اجرایی حافظه فعال و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه - صفحه:73-90

  tick  اثربخشی تمرینات دست برتری بر زبان بیانی و دریافتی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم - صفحه:23-36

  tick  اثربخشی توانبخشی شناختی رایانه یار بر بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی - صفحه:9-22

  tick  اثربخشی قابلیت محیط (فراهم سازها) روی مهارتهای فراشناختی کودکان دارای اختلالات ذهنی - صفحه:59-72

  tick  بررسی اثربخشی درمان عصب شناختی مبتنی بر کامپیوتر در افراد دارای اختلال شخصیت مرزی - صفحه:37-58

  tick  تاثیر بازی های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش آموزان مضطرب - صفحه:111-128

  tick  تاثیر تمرینات جسمانی پیشرونده و توانبخشی شناختی بر بهبود انعطاف‌پذیری شناختی و رشد اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی - صفحه:91-110
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved