>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و توسعه جنگل   
سال:1400 - دوره:7 - شماره:3


  tick  ارزیابی روش‌ ریزقطعه نمونه برای برآورد تراکم زادآوری گیلاس وحشی (‏Prunus Avium L.‎‏)‏ - صفحه:443-455

  tick  بررسی اثرات تفرج بر شاخص‌های تنوع گونه‌ای گیاهی و مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاک پارک جنگلی گمبوعه اهواز - صفحه:505-526

  tick  بررسی بهینه‌سازی توزیع و حمل‌و‌نقل چوب خام با رویکردی بر حمل‌و‌نقل ریلی - صفحه:427-441

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی نوش (‏Thuja Orientalis‏) با استفاده از نشانگر پراکسیداز در ذخیره‌گاه جنگلی سورکش - صفحه:387-401

  tick  بررسی فیتوشیمیایی و پالینولوژی‌ خزه‌های ‏Forsstroemia Remotifolia، ‏Homalia Besseri‏ و ‏Pseudoleskeella ‎Catenulata‏ در شمال ایران - صفحه:403-425

  tick  بهره‌برداری بقایای حاصل از هرس درختان و تخصیص بهینه آنها در صنایع تخته خرده چوب - صفحه:343-358

  tick  تاثیر شدت برداشت در شیوه جنگل‌شناسی تک‌گزینی بر زیست‌توده انجیلی- ممرز - صفحه:359-373

  tick  تاثیر گرادیان ارتفاع بر شاخص‌های تنوع زیستی گروه‌های بوم‌شناسی گیاهی در جنگل‌های هیرکانی تیرم رود - صفحه:493-504

  tick  تغییرات عناصر ماکرو و میکرو در خاک و برگ نهال‌های توسکا ییلاقی تحت تاثیر تنش غرقابی - صفحه:477-492

  tick  دانش سنتی جنگل‌نشینان زاگرس در ارتباط با ارزش‌های دارویی گیاهان چوبی و علفی (پژوهش موردی: جنگل های خرم‌آباد، استان لرستان)‏ - صفحه:457-476

  tick  کاربرد شاخص های‎ Dei ‎و ‏‎ Meiدر ارزیابی تاثیر قطعه قطعه شدن رویشگاه های بلوط بر تنوع گونه ای و ‏ویژگی های شیمیایی خاک - صفحه:375-386
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved