>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش و توسعه جنگل   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:4


  tick  ارزیابی وضعیت تنوع زیستی، شکل زیستی و کورولوژی در گروه‌های اکولوژیک منطقه رویشی دنا - صفحه:435-447

  tick  استفاده از مواد جایگزین آگار در کشت درون شیشه‏ای گیاه سرو (Cupressus Sempervirens Var. Horizontalis) - صفحه:489-499

  tick  تاثیر توده‌های دست‌کاشت کاج‌تهران و اقاقیا بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و انتشار دی‌اکسید‌کربن خاک در فضای سبز شهری تهران - صفحه:463-476

  tick  تاثیر شدت بهره‌برداری بر رویش حجمی توده‌های راش آمیخته در جنگل‌های ناو اسالم - صفحه:533-547

  tick  توزیع اجزای باران در توده‌ خالص گز (Tamarix Arceuthoides) در جنگل‌های کنار‌رودخانه‌ای - صفحه:501-513

  tick  طبقه‌بندی مشخصه‌های کمی جنگل‌های زاگرس با استفاده از داده‌های ماهواره لندست 8- Oli و الگوریتم Random Forest (بررسی موردی جنگل‌های حفاظتی مانشت) - صفحه:415-434

  tick  طراحی و اجرای یک مدل مفهومی پایگاه داده برای داده‌های بهره‌برداری جنگل‌های شمال ایران - صفحه:515-532

  tick  مکان‌یابی و تحلیل وضعیت توسعه‌ای جنگلداری شهری تبریز با استفاده از Mcdm و Gis - صفحه:449-462

  tick  پراکنش مکانی ریشه درختان ممرز در جنگل‌های پایین‌بند هیرکانی (جنگل خیرود، نوشهر) - صفحه:477-488
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved