>
Fa   |   Ar   |   En
   فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان   
سال:1400 - دوره:9 - شماره:4


  tick  اثر افزودن پودر گیاهان رزماری (Rosmarinus Officinalis) و آویشن (Zataria Multiflora) به جیره غذایی بر بافت روده بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) تغذیه شده با خوراک آلوده به علف کش رانداپ - صفحه:59-80

  tick  اثر سمیت نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خونی ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis Niloticus) تغذیه شده با سطوح مختلف پربیوتیک قارچ صدفی (Pleurotus Ostreatus) - صفحه:141-160

  tick  اثرات سطوح مختلف شوری بر رشد، بقا و شوک ناشی از عوامل محیطی بر صدف آب شیرین تالاب انزلی (Anodonta Cygnea) - صفحه:21-34

  tick  اثرات پلی‌ساکارید فوکوئیدان استخراج شده از جلبک دریایی Cystoseira Trinodis (C. Agardh, 1820) بر پاسخ‌های ایمنی میگوی وانامی Litopenaeus Vannamei (Boone, 1931) - صفحه:35-58

  tick  بررسی اثر نوع خون بر میزان زادآوری زالوی طبی Hirudo Orientalis - صفحه:125-139

  tick  تعیین کیسپپتین ماهی سفید دریای خزر و تاثیر آن بر هورمون‌های تولیدمثلی - صفحه:1-20

  tick  تقویت اثرات ضدباکتریایی فیلم‌های کامپوزیتی بر پایه ژلاتین استخراج شده از ضایعات ماهی کیلکا و صمغ زانتان با استفاده از روغن آنغوزه - صفحه:103-124

  tick  فعالیت آنتی‌اکسیدانی و ضدباکتریایی توتیای دریایی Echinometra Mathaei و خیار دریایی Holothuria Leucospilota - صفحه:81-101
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved