>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش محیط زیست و توسعه پایدار   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:3


  tick  بررسی عوامل موثر بر خرید سبز (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور شهر تهران) - صفحه:37-52

  tick  بررسی عوامل موثر بر رفتار محیط‌زیستی: مطالعه‌ای کیفی در مناطق شهری ایران - صفحه:153-164

  tick  تاثیر بازار گرایی بر بهزیستی: بررسی نقش نوآوری‌های محیط‌زیستی - صفحه:69-82

  tick  تبیین جایگاه معنویت در چالش‌های محیط‌زیستی: بازخوانی رویکردهای توسعه پایدار با تفکر سه‌گانه - صفحه:137-152

  tick  تعیین مولفه‌های تلفیق محتوای برنامه درسی میان‌رشته‌ای محیط‌زیست پایدار برای آموزش عالی کشاورزی با استفاده از Topsis و Anp فازی - صفحه:21-36

  tick  طراحی الگوی برنامه درسی فعالیت‌های فوق‌برنامه برای دانش آموزان دوره دوم ابتدایی با تاکید بر آموزش محیط‌زیست - صفحه:9-20

  tick  عوامل تبیین‌‌کننده نگرش و رفتار محیط‌زیستی هنرجویان هنرستان کشاورزی شهید مطهری شیراز - صفحه:53-68

  tick  عوامل تعیین‌کننده رفتارهای حفاظت از محیط‌زیست در مناطق روستایی شهرستان تبریز - صفحه:97-116

  tick  کاربرد آموزش سیار در یادگیری ترکیبی محیط‌زیست از منظر اعضای هیئت علمی (مطالعه‌ موردی: دانشگاه علوم دریایی چابهار) - صفحه:83-96

  tick  نوع‌شناسی رفتارهای ناپایدار بهره‌برداران زراعی شهرستان کرمانشاه - صفحه:117-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved