>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت منابع انسانی در ورزش   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:2


  tick  بررسی ارتباط تفکر استراتژیک بر ظرفیت تغییر سازمانی مدیران ورزشی استان مازندران - صفحه:397-416

  tick  بررسی تاثیر ابعاد سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر خلاقیت مبتنی بر فناوری منابع انسانی مجموعه‌های تفریحی ورزشی - صفحه:379-395

  tick  بررسی رابطه بین اخلاق حرفه‌ای مربیان ورزشی با خودکارآمدی با توجه به نقش میانجی شایستگی - صفحه:359-377

  tick  تاثیر سبک رهبری اخلاقی بر عدالت سازمانی با نقش تعدیلگر تعارض کار-خانواده در بین معلمان تربیت بدنی - صفحه:309-325

  tick  تاثیر فلات‌زدگی شغلی بر ابهام و تعارض نقش با میانجی‌گری تعارضات سازمانی معلمان تربیت بدنی - صفحه:417-434

  tick  تحلیل نقش تاب‌آوری و بلوغ سازمانی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی در شرایط همه‌گیری کووید19 - صفحه:219-235

  tick  تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان - صفحه:237-253

  tick  دیده بانی شاخص های موثر بر آینده شایستگی مدیران ورزشی با مدیریت کلاس جهانی در صنعت ورزش ایران - صفحه:273-293

  tick  شناسایی عوامل کلیدی موثر بر نظام مدیریت استعداد منابع انسانی در سازمان ورزش شهرداری - صفحه:255-272

  tick  شناسایی و تدوین الگوی مدیریت استعداد اداره کل ورزش و جوانان استان فارس - صفحه:295-308

  tick  طراحی برنامه راهبردی توسعه ورزش کارکنان دانشگاه بجنورد با استفاده از مدل Swot-Anp - صفحه:339-358

  tick  مدل یابی اثر پارتی بازی در محیط کار بر تمایل به ترک شغل، رضایت و عملکرد شغلی کارکنان اداره کل و ادارات ورزش و جوانان شهر تهران - صفحه:327-337
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved