>
Fa   |   Ar   |   En
   دانش و فناوری هوافضا   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:2


  tick  ارزیابی رهیافت Urans در مدلسازی آشفتگی ناپایای جت عرضی در جریان جانبی - صفحه:25-39

  tick  بررسی و شبیه‌سازی کاربرد نانوذرات در خنک‌کاری تجهیزات ماهواره استفاده همزمان نانوسیال و لوله حرارتی با سه اواپراتور - صفحه:41-54

  tick  بهینه‌سازی هیوریستیکی زمان بازبینی نظارت مداوم چندعاملی با استفاده از توابع وزنی کمترین مسافت - صفحه:129-141

  tick  تاثیر تعداد فلیملت‌ها و نرخ استهلاک اسکالر آرام آنها بر مشخصه‏ های احتراقی در یک محفظه احتراق مدل توربین گاز - صفحه:55-71

  tick  تحلیل اثر هندسی شبکه بر پاسخ مودال سازه استوانه ای مشبک کامپوزیتی به‌روش تجربی و عددی - صفحه:143-151

  tick  تدوین الگوریتم طراحی و ساخت یک تراستر گاز گرم و مقایسه با نتایج تجربی - صفحه:73-86

  tick  تدوین سامانه حرکت‌ساز شبیه‌ساز پرواز با استفاده از روش کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل - صفحه:115-128

  tick  توسعه یک الگوریتم تعقیب سطح فاصل برای شبیه‌سازی عددی جریان دوفازی لایه‌ای به روش حجم محدود فشارمبنا - صفحه:7-24

  tick  جبران اثر افت و تاخیر تصادفی مشاهدات در هدایت خط دید با استفاده از فیلتر کالمن تطبیقی - صفحه:103-114

  tick  مروری بر شبیه سازهای سخت افزاری دینامیک وضعیت ماهواره - صفحه:87-101
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved