>
Fa   |   Ar   |   En
   مهندسی اکوسیستم بیابان   
سال:1392 - دوره:2 - شماره:3


  tick  ارائه مدل اکولوژیکی برای برآورد زیست توده روزمینی گونه های مرتعی چند ساله با استفاده از یک روش غیر حذفی در بوم سازگان خشک و نیمه خشک - صفحه:19-28

  tick  انتخاب بهترین مکان برای احداث سد خاکی جهت توسعه پایدار منابع آب با استفاده از روش Electre (مطالعه موردی: حوضه آبخیز شاهرود - بسطام) - صفحه:87-96

  tick  بررسی تبعات استفاده تفرجگاهی از مراتع بر ترسیب کربن(مطالعه موردی:ذخیره گاه بیوسفر میانکاله) - صفحه:1-10

  tick  بررسی و مقایسه تنوع گیاهی دو عرصه تحت چرا و قرق در مراتع نیمه استپی زاگرس (مطالعه موردی: مراتع پردانان- پیرانشهر) - صفحه:37-44

  tick  تحلیل مکانی شوری آب زیرزمینی دشت سرخون با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییGis - صفحه:29-36

  tick  کاربرد و مقایسه روش های معین و زمین آماری برای پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی از نظر شرب - صفحه:55-66

  tick  مطالعه آثار عملیات بیومکانیکی حفاظت آب و خاک بر برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی: دشت گالپوش، استان گلستان) - صفحه:77-86

  tick  مقایسه ذخیره کربن خاک در دو تیپ گیاهی Stipa Barbata و Salsola Rigida در منطقه اخترآباد شهریار - صفحه:11-18

  tick  مقایسه کارایی عکس های هوایی و باندهای پانکروماتیک +Etm و Irs P6 در تعیین مرفولوژی تپه های ماسه ای - صفحه:45-54

  tick  پتانسیل ذخیره کربن در جنگل دست‌کاشت تاغ Haloxylon Aphyllum حاشیه جاده (مطالعه موردی: اتوبان ایوان‌کی – گرمسار) - صفحه:67-76
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved