>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی   
سال:1396 - دوره:3 - شماره:1


  tick  آشکارسازی ساختارهای زیرسطحی باستانی در تپه حصار دامغان با استفاده از داده های مغناطیس سنجی - صفحه:1-14

  tick  تضعیف نوفه زمین غلت با استفاده از تبدیل موجک گسسته در حوزه ردلرزه شعاعی - صفحه:119-130

  tick  شبیه سازی عددی داده های رادار نفوذی به زمین (Gpr) برای آشکارسازی مین های فلزی - صفحه:131-143

  tick  شناسایی مخازن زمین گرمایی با استفاده از مدل سازی وارون داده های گرانی سنجی در چشمه های آبگرم محلات - صفحه:43-49

  tick  کاربرد روش ناهمسانگردی قابلیت پذیرفتاری مغناطیسی (Ams) جهت ارزیابی درجه و نوع دگرسانی در توده‌ گرانیتوئیدی چالو (جنوب دامغان) - صفحه:51-63

  tick  مطالعات سنجش از دور و مغناطیس سنجی جهت اکتشاف منابع ژئوترمال در منطقه سیرچ - گلباف استان کرمان - صفحه:99-118

  tick  مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های بهینه‌سازی نیوتنی و شبه نیوتنی در وارون سازی شکل موج کامل آکوستیک در حیطه فرکانس برای یک مدل مصنوعی - صفحه:29-42

  tick  وارون سازی غیرخطی داده های گرانی سنجی به منظور تعیین عمق، شعاع و شکل هندسی چشمه بی هنجاری، مطالعه موردی: گنبد نمکی آجی چای - صفحه:65-86

  tick  وارون‌سازی سه‌بعدی گرانی با استفاده از الگوریتم تصادفی کوکریجینگ، کاربرد روش روی داده های سایت معدنی صفو - صفحه:87-97

  tick  واهمامیخت ناپایا در حضور نوفه گوسی و اسپایکی با روش واهمامیخت گابور تصویر شده - صفحه:15-27
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved