>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی   
سال:1394 - دوره:3 - شماره:11


  tick  آموزش رو در رو در مقابل آموزش الکترونیکی: تحقیق درباره عملکرد دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش رو در رو و آموزش الکترونیکی رشته آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور - صفحه:49-58

  tick  بررسی سرعت و درک خواندن در متون چاپی و الکترونیکی - صفحه:25-40

  tick  بررسی چگونگی کاربست مولفه‌های آموزش و پرورش انسان‌گرایانه با تاکید بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس ابتدایی تهران - صفحه:67-81

  tick  تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فارسی و علوم اجتماعی پایه ششم ابتدایی از حیث توجه به هویت ملی بر محور استانداردهای مصوب - صفحه:41-48

  tick  مدل عِلّی روابط انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای و فراشناختی کمک‌طلبی تحصیلی در یادگیری از طریق تلفن همراه - صفحه:7-16

  tick  نقش جهت‌گیری اهداف در موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم) - صفحه:59-66

  tick  پیش‌بینی مهارت‌های مدیریت زمان انجام تکالیف درسی بر اساس مدل کوپر در دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه اول تبریز - صفحه:17-24
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved