>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی   
سال:1401 - دوره:10 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش سواد فضای مجازی بر میزان قربانی شدن ناشی از قلدری در فضای مجازی، تفکر انتقادی و خودکنترلی در دانش آموزان - صفحه:97-108

  tick  اثربخشی آموزش فرزندپروری مثبت به مادران بر کارکرد‌های اجرایی و انگیزش تحصیلی کودکان دارای اختلال کم‌توجهی - بیش‌فعالی - صفحه:87-96

  tick  اثربخشی برنامه روانی آموزشی گام دوم بر ارتقای شایستگی‌‌های هیجانی اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی - صفحه:47-66

  tick  تاثیر اپلیکیشن آموزشی مبتنی بر مغز بر یادگیری و یادداری درس علوم تجربی دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی - صفحه:21-34

  tick  رابطه بین سبک‌های یادگیری، حل مسئله، هیجان‌خواهی و هوش فرهنگی با ادراک خطر: نقش واسطه‌ای تنظیم هیجان - صفحه:9-20

  tick  شناسایی، تحلیل و اولویت‌بندی شاخص‌‌های موثر بر کیفیت در نظام آموزش از دور: مورد دانشگاه پیام نور - صفحه:67-86

  tick  فراتحلیل اثربخشی مداخلات آموزشی و درمانی بر اضطراب ریاضی - صفحه:35-46

  tick  نظام نشانگرها برای سنجش آمادگی معلمی در دوره ابتدایی: یک مطالعه مرور نظام‌مند - صفحه:109-125
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved