>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی   
سال:1400 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثربخشی آموزش راهبردهای هدف‌گذاری در بهبود پیشرفت تحصیلی و دقت هدف‌گذاری دانش‌آموزان متوسطه اول - صفحه:19-30

  tick  اثربخشی مداخله مبتنی بر شفقت (Cft) بر روی تاب‌آوری تحصیلی و امیدواری دانشآموزان پسر اهمال‌کار تحصیلی مقطع دوم متوسطه - صفحه:9-18

  tick  ارائه مدل علّی روابط جذب شناختی، نیاز به شناخت و سودمندی ادراک شده یادگیری در واقعیت افزوده: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و درگیری شناختی - صفحه:53-66

  tick  تاثیر محیط یادگیری مبتنی بر مباحثه بر بهبود مهارت‌های تصمیم‌گیری اخلاقیاجتمایی: مقایسه دو راهبرد الگوسازی و مربی‌گری - صفحه:31-42

  tick  تدوین مدل اندازه‌گیری پرسش‌نامه اخلاق زیست محیطی - صفحه:43-52

  tick  مدل یابی روابط علّی جهت گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی با بهزیستی شغلی در معلمان: نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله شناختی و هیجان‌های معلم - صفحه:67-84

  tick  مقایسه‌ حافظه کاری، خلاقیت و انعطاف شناختی در دانش‌آموزان دو و تک‌زبانه (فارسی آذری زبان) - صفحه:85-92

  tick  نقش حمایت فراشناختی در افزایش پیچیدگی، صحت، و روانی مهارت های شفاهی در زبان انگلیسی - صفحه:93-103
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved