>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم زمین خوارزمی   
سال:1397 - دوره:4 - شماره:2


  tick  تجزیۀ آماری داده‌های رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبی نهشته‌‌های بادی استان خوزستان - صفحه:151-168

  tick  زیست چینه‌نگاری سازند هجدک در منطقۀ کالشور، جنوب غرب طبس بر مبنای ماکروفسیل‌های گیاهی و تحلیل آب و هوای دیرینه - صفحه:213-240

  tick  سیستماتیک و چینه‌نگاری زیستی فرامینیفرهای رسوبات آلبین تا سنومانین زیرین در برش کرچ (جنوب غرب قائن) - صفحه:169-198

  tick  کانی‌شناسی و بررسی روابط پاراژنتیکی اسکارن بوئین میاندشت، پهنه سنندج- سیرجان - صفحه:263-286

  tick  کانی‌شناسی، ژئوشیمی و دما-فشارسنجی گنیس‌های مجموعه دگرگونی سلطان‌آباد (شمال‌شرق سبزوار) - صفحه:125-150

  tick  مقایسۀ آسیب‌پذیری فرونشست آبخوان دشت جنوب‌غربی تهران با مدل وزن‌دهی ساده (مدلAlprift) و الگوریتم ژنتیک - صفحه:199-212

  tick  پتروژنز و سن سنجی U-Pb متاریولیت های نئوپروتروزوئیک پسین مجموعۀ دگرگونی-آذرین ماجراد (جنوب‌شرق شاهرود): شاهدی بر تشکیل و توسعه حوضه های کششی درون قاره ای در سرزمین های گندوانایی ایران - صفحه:241-262
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved