>
Fa   |   Ar   |   En
   حقوق اداری   
سال:1398 - دوره:7 - شماره:20


  tick  آسیب شناسی حقوقی تمرکززدایی از تهران در پرتو اجرایی نمودن طرح خروج کارمندان از تهران - صفحه:119-145

  tick  الگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مفهوم آزادی مسئولانه - صفحه:9-35

  tick  امکان سنجی ایجاد مقام دادستان اداری - صفحه:225-248

  tick  امکان‌سنجی اعتراض به آرای هیات داوری بورس؛ دیوان عدالت اداری یا محاکم دادگستری - صفحه:177-200

  tick  بررسی اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آموزش و پرورش - صفحه:37-66

  tick  بررسی نظارت- مهار قراردادهای نفتی در پرتو اصول ذاتی نظارت - صفحه:67-93

  tick  حقوق شهروندی در نظام اداری: تحلیلی بر چالش‌های اجرا - صفحه:147-176

  tick  سیاست‌گذاری عمومی و مساله حق بر محیط‌زیست سالم در نظام حقوقی ایران - صفحه:95-118

  tick  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه - صفحه:249-271

  tick  مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظام‌های حقوقی ایران و انگلستان - صفحه:201-224
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved