>
Fa   |   Ar   |   En
   یافته های نوین در علوم زیستی   
سال:1397 - دوره:5 - شماره:4


  tick  اثر حفاظتی عصاره گیاه کارده بر افسردگی و درد در مدل پارکینسون ایجاد شده توسط 6-هیدروکسی دوپامین در موش‌های صحرایی - صفحه:365-371

  tick  ارزیابی مقایسه ای آنتی اکسیدان های آنزیمی و غیرآنزیمی گلبرگ سه گونۀ زعفران - صفحه:438-448

  tick  بررسی ا‌ثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی نوشاخه های تکثیر شده گیاه بادرنجبویه درکشت درون شیشه ای - صفحه:420-427

  tick  بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با 24-اپی براسینولید بر ویژگی های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گوجه فرنگی تحت تنش شوری - صفحه:449-457

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی دو گونه براق Ganoderma Lucidum و Ganoderma Resinaceum به وسیله نشانگر Rapd - صفحه:379-388

  tick  بررسی مقایسه ای ترکیبات فیتوشیمیایی گونه Epilobium Minutiflorum در ارتفاعات مختلف - صفحه:466-478

  tick  بررسی مقایسه ای سه روش استخراج Dna ژنومی از نمونه های تازه و گیاکده ای برگ بومادران کوتاه دشتی - صفحه:458-465

  tick  بررسی گیاگانی منطقه تنگ سرخ در استان کهگیلویه وبویراحمد - صفحه:403-410

  tick  تعیین توالی و بررسی فیلوژنی ژن هم‌سان Apetala 1 در شاهی - صفحه:411-419

  tick  جداسازی باکتری های تولیدکنندۀ مواد آنتی باکتریال از خاک شور - صفحه:372-378

  tick  ساختار و پاسخ رتینوموتوری شبکیه چشم ماهی سفید - صفحه:356-364

  tick  شناسایی فلور منطقه چغلوندی در زاگرس مرکزی - صفحه:389-402

  tick  مروری بر پراکسیدازهای گیاهان - صفحه:428-437

  tick  مقایسه شیوۀ ترانسکت خطی و صید مجدد در برآورد فراوانی و تراکم جربوای هاتسونی فیروزی در دشت میرآباد، شهرضا - صفحه:348-355
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved