>
Fa   |   Ar   |   En
   روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن   
سال:1399 - دوره: - شماره:24


  tick  استفاده از روش کوادراتیک در مدلسازی وارون دوبعدی داده‌های گرانی به منظور ارائه یک مدل بهبودیافته - صفحه:77-86

  tick  اصلاح و به‌روز‌رسانی تخمینگر هزینه معادن زیرزمینی بر اساس شرایط اقتصادی جهان و ایران (اعتبارسنجی: معدن سرب و روی عمارت شاهین) - صفحه:1-12

  tick  برآورد مقاومت توده‌سنگ با شبکه شکستگی‌های بالقوه شکست در روش اجزای مجزا رویکرد ورونویی - صفحه:53-62

  tick  بررسی تاثیر انتخاب مدل رفتاری خاک بر مدلسازی نشست ناشی از حفر تونل در محیط شهری (مطالعه موردی: تونل امیرکبیرتهران) - صفحه:119-136

  tick  بهینه‌سازی مدل برنامه‌ریزی تولید بلند مدت با در نظر گرفتن عدم قطعیت عیار با روش آزادسازی لاگرانژی الگوریتم‌ خفاش - صفحه:13-26

  tick  تاثیر تغییر نوع ابزار برشی بر عملکرد ماشین Tbm در خط 6 مترو تهران - صفحه:63-76

  tick  تخمین عیار در کانسارهای با تغییرات موضعی ناهمسانگردی به روش کولونی مورچگان، مطالعه موردی:کانسار مس پورفیری میدوک - صفحه:41-52

  tick  تعیین قابلیت خردایش ناشی از انفجار بر اساس نسبت سرعت موج طولی و بعد فرکتال بلوک‌های انفجاری - صفحه:105-117

  tick  رشد ترک در محیط‌های متخلخل با استفاده از روش Xfem: مقایسه رویکردهای مدلسازی در آباکوس - صفحه:27-40

  tick  کلاس‌بندی سنگ‏های ساختمانی از دیدگاه قابلیت برش با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی - صفحه:137-148

  tick  نقدی بر روش‌های سنتی ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (ریام، فولچی و تصمیم‌گیری چند معیاره) و استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها به‌عنوان یک رویکرد نوین با محوریت توسعه پایدار - صفحه:87-104
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved