>
Fa   |   Ar   |   En
   کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:1


  tick  اثر عصاره‌های شیرین‌بیان، دارچین و ریحان بر کنترل Fusarium Graminearum و بیان ژن‌های ضروری دخیل در تولید زیرالنون - صفحه:58-64

  tick  بررسی آزمایشگاهی توانایی گونه‌های تریکودرمای موجود در خاک گلخانه‌های خیار استان یزد برای کنترل عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی - صفحه:99-102

  tick  بررسی اثر بیوکنترلی مخمرهای آسکومیستی جداسازی شده از منابع طبیعی بر قارچ‌ عامل بیماری کپک خاکستری (Botrytis Cinerea) با روش کشت متقابل - صفحه:1-7

  tick  بررسی اثر ضدباکتریایی اسانس چند گیاه دارویی بر باکتری بیمارگر برنج Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae و باکتری غیربیمارگر Pseudomonas Fluorescens Cha0 - صفحه:93-97

  tick  بررسی اثر نانوصفحات گرافن اکسید بر عملکرد آفت‏کش زیستی Bacillus Thuringiensis - صفحه:85-92

  tick  بررسی زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی جدایه های مختلف قارچ Beauveria Bassiana - صفحه:65-73

  tick  بهینه‌سازی اثرات ضدقارچی و حشره کشی اسانس آویشن باغی (Thymus Vulgaris L.) با استفاده از روش سطح پاسخ (Rsm) - صفحه:9-19

  tick  تاثیر چندین جدایه قارچ آنتاگونیست در کنترل زیستی نماتود مولد زخم ریشه چای (Pratylenchus Loosi) - صفحه:21-32

  tick  غربال ریزوباکترهای تشکیل دهنده بیوفیلم گیاهان زراعی برای کنترل بیولوژیک Pectobacterium Carotovorum Subsp. Carotovorum، عامل پوسیدگی نرم سیب‌زمینی - صفحه:75-84

  tick  فعالیت ضدقارچی عصاره اتانولی بره ‌موم علیه چند قارچ بیماریزای پس از برداشت - صفحه:103-107

  tick  کنترل بیولوژیک قارچ Sclerotinia Sclerotiorum عامل پوسیدگی سفید خیار با استفاده از اکتینوباکتری های ریزوسفر - صفحه:33-45

  tick  مطالعه‌ی برخی ویژگی‌های رفتاری پشه‌ شکارگر Aphidoletes Aphidimyza Rondani روی شته‌ جالیز، Aphis Gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی - صفحه:47-57
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved