>
Fa   |   Ar   |   En
   جغرافیا و توسعه فضای شهری   
سال:1402 - دوره:10 - شماره:1


  tick  بررسی تاثیر نگرش‌های ذهنی شهروندان بر میزان استفاده از حمل و نقل عمومی (مطالعه موردی: کلانشهر تهران) - صفحه:45-65

  tick  بررسی نقش دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در توانمندسازی محدوده‌های هدف توسعه (نمونه مطالعاتی: محله ناصرخسرو اصفهان) - صفحه:157-174

  tick  تاثیر تخلفات ساختمانی بر سیمای شهر تبریز(مطالعه موردی: محلات پرواز و دمشقیه) - صفحه:67-88

  tick  تبیین الگوی نابرابری فضایی شاخص‌های اقتصادی و عوامل موثر بر آن با استفاده از رویکرد دلفی فازی (موردکاوی: شهر اردبیل) - صفحه:137-155

  tick  تبیین متن‌بودگی سکونتگاه‌های مساله‌دار شهری (مطالعه موردی : محله اسلام آباد شهر زنجان) - صفحه:1-19

  tick  تحلیل بعد کالبدی در شفابخشی منظر پارک شهید رجایی اصفهان - صفحه:89-115

  tick  تحلیل فضایی تاثیر فرم شهر بر مصرف انرژی کلان‌شهر کرج - صفحه:21-44

  tick  تحلیل نقش فضاهای عمومی در ارتقای سرزندگی محلات شهری (مورد مطالعه: محلۀ بنسنجان شهر یاسوج) - صفحه:175-198

  tick  توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی بندرعباس با رویکرد نوزایی شهری (نمونه موردی: محله پشت شهر) - صفحه:117-136
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved