>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت بیابان   
سال:1395 - دوره:4 - شماره:7


  tick  ارزیابی تغییرات مکانی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از سنجه ‏های بوم‌شناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی: مراتع پشتکوه استان یزد) - صفحه:46-56

  tick  ارزیابی نقش تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی دشت کرمان-باغین در افق 2055 - صفحه:1-11

  tick  بررسی تاثیر پخش سیلاب بر خصوصیات خاک و درصد پوشش گیاهی (مطالعه موردی: ایستگاه پخش سیلاب میانکوه یزد) - صفحه:26-34

  tick  بررسی روند تغییرات خشکسالی فصلی بر اساس داده های واقعی (2014-1980) و پیش بینی شده (2019-1980) در جنوب غرب ایران - صفحه:71-85

  tick  بررسی قابلیت باندهای حرارتی سنجنده Aster در افزایش صحت خوارزمیک های طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان و حداکثر احتمال در مناطق بیابانی - صفحه:57-70

  tick  سنجش و مقایسه سلامت بوم شناختی در سه مرتع مناطق خشک با استفاده از تحلیل عملکرد چشم انداز(Lfa) (منطقه مورد مطالعه: منطقه کلاته رودبار، شهرستان دامغان) - صفحه:35-45

  tick  پیش‌بینی متغیرهای اقلیمی توسط مدل چندگانه خطی Sdsm در دوره آینده برپایه سناریو A2 - صفحه:12-25
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved