>
Fa   |   Ar   |   En
   زراعت و فناوری زعفران   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:4


  tick  اثر رژﻳﻢ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻴﺎرى ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻰ ﻣﺼﺮف آب زعفران در خراسان رضوی (ﻣﻨﻄﻘه‌ باخرز) - صفحه:497-510

  tick  ارزیابی تاثیرتراکم بوته، پوشش گیاهی و سایه‌اندازی برتعدیل دمای خاک و عملکرد زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:527-542

  tick  بررسی ارزش تغذیه‌ای و امکان سیلو پذیری ضایعات (گلبرگ و پرچم) زعفران - صفحه:574-558

  tick  بررسی الگوی تخصصی شدن صادرات زعفران ایران در بازارهای هدف - صفحه:609-624

  tick  تاثیر آرایش‌های کشت مخلوط با پنیرک بر عملکرد پیازهای دختری و گل و خصوصیات کیفی زعفران در سال سوم - صفحه:479-495

  tick  تاثیر امواج صوتی شنیداری بر میزان بازدهی پیاز زعفران (Crocus Sativus L) در شرایط کنترل شده - صفحه:543-574

  tick  شناسایی نشانگرهای Issr مرتبط با صفات کمی اکوتیپ‌های زعفران زارعی (Crocus Sativus L) - صفحه:598-608

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی زعفران مناطق روستایی استان خراسان جنوبی - صفحه:575-597

  tick  مطالعه اثر مدیریت آبیاری و محلول پاشی محرک های رشد بر عملکرد کمی و برخی ویژگی های کیفی زعفران - صفحه:511-525
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved