>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی ارزش تغذیه‌ای و امکان سیلو پذیری ضایعات (گلبرگ و پرچم) زعفران  
   
نویسنده کاظمی محسن ,صالح حسن ,فهمیده بهزاد
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1399 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:574 -558
چکیده    این مطالعه با هدف تعیین ترکیب شیمیایی، خصوصیات سیلویی، قابلیت هضم و فراسنجه‌های تولید گاز برون‌تنی ضایعات زعفران (شامل گلبرگ و پرچم) قبل و بعد از سیلو شدن انجام شد. تیمارهای آزمایشی (با 4 تکرار) شامل 1) ضایعات زعفران قبل از سیلو شدن، 2) سیلاژ ضایعات زعفران بدون افزودنی، 3) سیلاژ حاوی 96.88 درصد ضایعات زعفران+3.12 درصد سبوس گندم (وزن تر)، 4) سیلاژ حاوی 93.75 درصد ضایعات زعفران+6.25 درصد سبوس گندم (وزن تر)، 5) سیلاژ حاوی 87.5 درصد ضایعات زعفران +12.5 درصد سبوس گندم (وزن تر)، 6) سیلاژ حاوی 75 درصد ضایعات زعفران +25 درصد سبوس گندم (وزن تر)، و 7) سیلاژ حاوی 50 درصد ضایعات زعفران+50 درصد سبوس گندم (وزن تر) بود. تجزیه‌ی آماری داده‌ها در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمار 2 به‌دلیل کپک‌زدگی و چسبندگی زیاد، از کیفیت ظاهری و بوی مناسبی برخوردار نبود، ولی افزودن سبوس گندم بویژه در سطوح بالاتر (تیمارهای 4، 5 و 6) منجر به افزایش کیفیت سیلاژ ضایعات زعفران شد. ترکیب شیمیایی تیمارهای آزمایشی (ماده خشک 50.37-10.44 درصد وزن تازه، الیاف نامحلول در شوینده‌ی خنثی 27.35-12.83 درصد، الیاف نامحلول در شوینده‌ی اسیدی 1123.45/7 درصد، پروتئین خام 15.67-14.88 درصد، چربی خام 5.77-5.43 درصد و خاکستر 11.12-5.89 درصد وزن خشک) متفاوت بود. در بین تیمارهای آزمایشی، بیشترین مقدار الیاف نامحلول در شوینده‌ی خنثی و اسیدی (به‌ترتیب 27.35 و 11.45 درصد) در تیمار 7 مشاهده شد. کمترین مقدار ph و بیشترین غلظت اسید لاکتیک، اسید استیک، حجم گاز تولید شده در زمان‌های 12 و 24 ساعت و ثابت نرخ تولید گاز در تیمار 7 مشاهده شد. قابلیت هضم حقیقی ماده خشک از 76.30 درصد برای تیمار 2 تا 79.95 درصد برای تیمار 1 متغیر بود. در مجموع، ضایعات زعفران پیش از سیلو شدن از ارزش تغذیه‌ای مناسبی برخوردار بود، و سیلو کردن بدون افزودنی موجب کاهش کیفیت آن شد. به هر حال، سیلو کردن این ضایعات مخلوط با سبوس گندم به‌عنوان یک ماده‌ی جاذب رطوبت امکان‌پذیر بود بدون آن‌که تاثیر منفی بر برخی پارامترهای تغذیه‌ای داشته باشد. از لحاظ کیفیت ظاهری، بو، عدم کپک‌زدگی و خصوصیات تخمیری محیط سیلو، بهترین شرایط در تیمار 7 مشاهده شد.
کلیدواژه ترکیب شیمیایی، تخمیر برون‌تنی، سبوس گندم، سیلاژ، گلبرگ و پرچم زعفران
آدرس مجتمع آموزش عالی تربت‌جام, گروه علوم دامی, ایران, مجتمع آموزش عالی سراوان, گروه علوم دامی, ایران, مجتمع آموزش عالی تربت‌جام, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved