>
Fa   |   Ar   |   En
   زراعت و فناوری زعفران   
سال:1399 - دوره:8 - شماره:3


  tick  اثر بقایای بنه و عصاره آن بر عملکرد برگ و گل زعفران (Crocus Sativus L.)تحت تاثیر سنین مختلف بقایای مزرعه زعفران - صفحه:325-328

  tick  ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعال‌سازی نوترون - صفحه:377-397

  tick  بررسی اثر محلول‌پاشی برگی عصاره جلبک دریایی و کود مایع مرغی بر رشد رویشی و عملکرد زعفران ( Crocus Sativus L) - صفحه:307-323

  tick  بررسی امکان کاربرد علف‌کش‌ها همراه با ادجونت‌ها در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ زعفران - صفحه:339-359

  tick  تاثیر امواج فراصوت، دما، نور، کیتوسان و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران (Crocus Sativus L.) - صفحه:361-375

  tick  تحلیل پیامدهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی در سکونتگاه‌های روستایی با تاکید برکشت زعفران (نمونه‌ی موردی: دهستان میانجام شهرستان تربت‌جام) - صفحه:427-460

  tick  تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران - صفحه:421-426

  tick  رتبه‌بندی عوامل موثر بر کسب مزیت رقابتی در بازارهای داخلی و بین‌المللی زعفران ایران - صفحه:461-477

  tick  طبقه بندی زعفران با استفاده از ویژگی های رنگی استخراج شده از تصویر - صفحه:319-399
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved