>
Fa   |   Ar   |   En
   تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران  
   
نویسنده آسیابانی ناصر ,رفیعی حامد ,امینی زاده میلاد ,مهرپرور حسینی الهام
منبع زراعت و فناوري زعفران - 1399 - دوره : 8 - شماره : 3 - صفحه:421 -426
چکیده    با توجه به رقابت روزافزون در بازارهای جهانی، نیاز به شناخت جامع بازارهای هدف جهت اتخاذ برنامه های بازاریابی اهمیت چشمگیری دارد. یکی از مولفه های اثرگذار در انتخاب استراتژی های بازاریابی در سطح بین المللی بررسی ساختار بازار کشورهای واردکننده است. لذا این مطالعه دو هدف اصلی تعیین ساختار بازار کشورهای مهم واردکننده زعفران و سپس بررسی اثر این متغیر بر صادرات زعفران ایران را جهت پیشبرد ادبیات پژوهش در حوزه صادرات زعفران به عنوان یکی از مهم ترین محصولات صادراتی بخش کشاورزی ایران دنبال کرده است. جهت دستیابی به این اهداف از شاخص هرفیندالهیرشمن برای محاسبه ساختار بازار و الگوی جاذبه برای تعیین نوع اثرگذاری متغیر بر صادرات ایران در دوره زمانی 2017-2001 استفاده شده است. نتایج ساختار بازار نشان داد که از میان 16 کشور اصلی واردکننده زعفران هیچ کشوری دارای ساختار رقابت کامل نبوده و در همه بازارها درجه ای از انحصار وجود دارد. همچنین نتایج تغییرات ساختار بازار کشورهای واردکننده زعفران در دو دوره زمانی 2010-2001 و 2017-2011 نشان داد که ساختار بازار 7 کشور آرژانتین، چین، آلمان، ژاپن، اسپانیا، سوئد و امارات متحده عربی انحصاری‌تر شده است و 9 کشور دیگر ساختار رقابتی تری پیدا کرده اند. براساس نتایج الگوی جاذبه، متغیر ساختار بازار کشورهای واردکننده اثر معنی داری بر صادرات زعفران ایران داشته است و رقابتی تر شدن بازارهای هدف موجب کاهش صادرات زعفران ایران شده است. از این رو، با توجه به رقابتی تر شدن بازارهای هدف زعفران، پیشنهاد می شود که صادرکنندگان بر بهبود مولفه های رقابتی خود در بازارها به ویژه بسته بندی توجه بیشتری نمایند. به طوری که مطابق با استانداردهای جهانی، باید بسته‌بندی براساس نوع کیفیت محصول انجام شود و اطلاعات کاملی به مشتریان ارائه کند.
کلیدواژه الگوی جاذبه، استاندارد، بانک جهانی، صادرات زعفران، هرفیندال-هیرشمن
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, دانشکده کشاورزی, ایران, دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی, دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved