>
Fa   |   Ar   |   En
   آموزش پرستاری   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:1


  tick  اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر مسئولیت پذیری اجتماعی دختران نوجوان افسرده - صفحه:48-53

  tick  بررسی تاثیر ارائه بازخورد شفاهی بر رضایتمندی فراگیران در آموزش پرستاری - صفحه:30-37

  tick  بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی برتئوری شناختی اجتماعی برخودمراقبتی و خودمدیریتی درزمینه مصرف منطقی آنتی بیوتیک ها - صفحه:38-46

  tick  تاثیر آموزش بهداشت دهان ودندان از طریق ایفای نقش بر رفتارهای بهداشتی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر شهر همدان - صفحه:17-22

  tick  تاثیر برنامه بهسازی سبک رهبری به روش نقشه مفهومی بر مولفه های سبک رهبری سرپرستاران - صفحه:10-15

  tick  تاثیر تماس کنترل شده بر میزان عفونتهای بیمارستانی در بخشهای ویژه کودکان - صفحه:24-28

  tick  مقایسه روش آموزش حل مسئله و مشارکتی بر یادگیری بالینی، اضطراب و رضایت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک - صفحه:55-62

  tick  نقش تعدیل کننده حمایت اجتماعی در پیش بینی گرایش به مصرف مواد روانگردان در ارتباط بامتغیرهای شناختی در بین پرستاران - صفحه:1-8
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved