>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعات راهبردی ورزش و جوانان   
سال:1398 - دوره:18 - شماره:43


  tick  اکولوژی شهری و گرایش جوانان مهاجر فصلی به جرم در شهر تهران - صفحه:53-70

  tick  بررسی جامعه شناختی تاثیر عملکرد پایگاه خدمات اجتماعی بر میزان مشارکت اجتماعی(مطالعه موردی: شهر ورامین) - صفحه:113-142

  tick  تاثیر آرمان گرایی توسعه ای جوانان تهرانی بر گرایش آن ها به مهاجرت - صفحه:27-52

  tick  تاثیر درک سیاست‌های سازمانی و درک حمایت‌های سازمانی در بروز رفتارهای انحرافی در سازمان های ورزشی غرب ایران - صفحه:265-288

  tick  تحلیل وضعیت تولید برنامه‌های ورزشی تلویزیون - صفحه:211-228

  tick  تدوین مُدلِ تفکراستراتژیک به منظور ارتقای عملکرد مدیران ورزشی (مطالعه موردی: فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران) - صفحه:165-186

  tick  جایگاه روان‌شناسی ورزشی در رشته‌های المپیکی و مدال‌آور؛ یک مطالعه تطبیقی - صفحه:245-264

  tick  دیپلماسی ورزشی: ایجاب و تحدید یک مفهومِ راهبردیِ سیاسی - صفحه:143-164

  tick  رابطه سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان - صفحه:289-302

  tick  سنخ شناسی سبک‌های زندگی فراغتی ورزشکاران نخبه - صفحه:229-244

  tick  شناسایی و مدلسازی عوامل موثر بر جذب منابع خیریه و وقف به ورزش زنان - صفحه:303-319

  tick  طراحی مدل راهبردی عوامل موثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش - صفحه:187-210

  tick  عوامل جامعه‌شناختی موثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دختران دانش‌آموز دوره متوسطه شهر اهواز - صفحه:91-112

  tick  عوامل فرهنگی شادمانی اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر اصفهان) - صفحه:71-90

  tick  میزان تمایل جوانان به مهاجرت بین‌المللی و عوامل تعیین‌کننده آن در شهر تهران - صفحه:9-26
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved