>
Fa   |   Ar   |   En
   زراعت دیم ایران   
سال:1396 - دوره:6 - شماره:1


  tick  بررسی تغییرات عملکرد دانه و اجزای آن و قابلیت نخود سیاه (Cicer Arietinum L.) در سرکوب علف‌های هرز در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی - صفحه:67-85

  tick  بررسی تنوع ژنتیکی و مکان یابی Qtlهای کنترل کننده صفات مرتبط با جوانه‌زنی بذر و استقرار گیاهچه گندم - صفحه:121-138

  tick  بررسی توده‌های بومی گندم نان در جذب و بهره وری نیتروژن - صفحه:35-53

  tick  تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم‌آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم تاثیر باکتری‌های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم‌آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم - صفحه:87-102

  tick  تاثیر کاربرد کود فسفر، باکتری سودوموناس پوتیدا و قارچ گلوموس موسه آ و اثرات تلفیقی آن‌ها بر فعالیت برخی از آنزیم‌های آنتی اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم در شرایط دیم - صفحه:1-33

  tick  جذب فسفر و عملکرد ژنوتیپ‌ها و ارقام جو در سطوح مختلف فسفر تحت شرایط دیم - صفحه:55-66

  tick  پهنه بندی تاریخ های کاشت و برداشت و طول مراحل رشد گندم دیم بر اساس داده های بارش و دما در استان گلستان - صفحه:103-120
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved