>
Fa   |   Ar   |   En
   علوم و فنون شیلات   
سال:1395 - دوره:5 - شماره:1


  tick  اثر جلبک Chlorella Vulgaris و مخمر Saccharomyces Cerevisiae بر رشد، پروتئین و ترکیب اسیدهای آمینه کل و آزاد روتیفر Brachionus Calyciflorus - صفحه:1-14

  tick  الگوی الکتروفورزی پروتئین کل، پروتئین‌های غشای خارجی و لیپوپلی‌ساکاریدی باکتری Yersinia Rukeri جدا شده از قزل‌آلای رنگین‌کمان (Onchorhynchys Mykiss) از چند مزرعه کشور - صفحه:131-140

  tick  بررسی تاثیر اسانس زنیان ( Carum Copticum) بر رشد و بیان ژنی انتروتوکسین‌های A و Staphylococcus Aureus C در سوریمی ماهی کیلکا (Clupeonella Cultriventris Caspia) - صفحه:141-152

  tick  بهینه‌سازی استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی گیاه آزولا Azolla Filiculoides - صفحه:117-130

  tick  بهینه‌سازی تولید پروتئین هیدرولیز شده از عضله ماهی مرکب (Sepia Pharaonis) خلیج‌ فارس به روش سطح پاسخ - صفحه:69-82

  tick  تاثیر آنزیم ترانس ‌گلوتامیناز میکروبی بر ویژگی‌های بافتی سوریمی تهیه‌ شده از ماهی کپور سرگنده (Aristichthys Nobilis) - صفحه:43-67

  tick  تاثیر القای تریپلوییدی بر تخم‌گشایی، بازماندگی، شاخص‌های رشد، ترکیب لاشه و پروفایل اسیدهای چرب قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus Mykiss) - صفحه:27-41

  tick  تاثیر دایجستروم P.E.Pبر رشد و برخی شاخص‌های خونی در بچه فیل‌ماهی (Huso Huso) - صفحه:83-95

  tick  ساختار شیمیایی و خواص بیولوژیک پلی ساکارید های سولفاته استخراج شده از جلبک های دریایی سبز - صفحه:97-116

  tick  سمیت نانوذرات نقره در مراحل ابتدایی تکامل تاس‌ماهی ایرانی (Acipenser Persicus) و ازون‌برون (Acipenser Stellatus) - صفحه:15-26
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved