>
Fa   |   Ar   |   En
   Journal Of Research Development In Nursing And Midwifery   
سال:1394 - دوره:12 - شماره:3


  tick  اثر بخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه ی شناختی – رفتاری بر اضطراب زنان باردار - صفحه:19-29

  tick  ارتباط بین اضطراب و کیفیت خواب در بیماران همودیالیزی شهر برازجان در سال 1393 - صفحه:56-63

  tick  اضطراب مرگ در بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی- درمانی پنج آذر گرگان در سال1392 - صفحه:48-55

  tick  تاثیر مشاوره پرستاری بر اضطراب اعضای خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه جراحی قلب - صفحه:1-8

  tick  رابطه جهت گیری مذهبی، شادکامی، منبع کنترل و راهبردهای مقابله ای با سلامت معنوی دانشجویان پرستاری - صفحه:9-18

  tick  رابطه خود پنداره جنسی و عملکرد جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت و درمان شهر مبارکه - صفحه:40-47

  tick  علل گرایش نوجوانان و جوانان شهرستان کردکوی به قلیان در سال 1392 - صفحه:64-70

  tick  نقش خودکارآمدی و هوش معنوی در تاب آوری پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهرستان زاهدان - صفحه:71-78

  tick  نقش پیش بین ‌عوامل جمعیت شناختی و شخصیتی در نگرش نسبت به اثرات،خطرات و سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه آزاد دامغان - صفحه:30-39
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved